post

Безработицата в България през 2017 г. намалява с 1,4 процентни пункта до 6,2% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за работната сила.

За периода коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1,7 процентни пункта, а при жените – с 1,1 процентни пункта, като достига съответно 6,4% и 5,9%.

През миналата година безработните са били 206,9 хил., от които 114,2 хил. са мъже и 92,8 хил. – жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16,3 на сто, отчита националната статистика.

Безработицата сред младежите (15 – 24 навършени години) е 12,9%, а за възрастовата група 15 – 29 навършени години – 9,9%. На годишна база тези коефициенти намаляват съответно с 4,3 и 2,3 процентни пункта.

Статистиката показва висок дял на продължително безработните (от една или повече години). През миналата година те са били 113,8 хил., или 55% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,4% – съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените.

Негативна е статистиката и по отношение на икономическата активност на българите.

Икономически неактивните на възраст 15 – 64 навършени години са малко над 1,31 милиона, от които 569 хил. са мъже и 747 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 28,7% – съответно 24,6% за мъжете и 32,9% за жените.

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са малко над 3,27 милиона, или 71,3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 2,6 процентни пункта.

Положителни са данните на НСИ за заетостта в страната. Общият брой на заетите лица e 3,15 милиона, или 51,9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3,07 милиона. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66,9%, съответно 70,6% за мъжете и 63,1% за жените.

Заетостта сред населението на възраст 20 – 64 навършени години е 71,3%, или с 3,6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 г. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4,0 процентни пункта, а при жените – с 3,3 процентни пункта, като достига съответно 75,3 и 67,3%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 58,2%. В сравнение с 2016 г. той отбелязва нарастване с 3,7 процентни пункта – с 4,2 процентни пункта при мъжете и с 3,3 пункта при жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 112,2 хиляди.

Делът на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 – 24 навършени години е 12,7%. А делът на завършилите висше образование от населението на възраст 30 – 34 навършени години е 32,8%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *