post
До 2021 г. „Софийска вода“ ще инвестира 9 млн. лв.  съоръженията на пречиствателната станция „Бистрица“ и на лабораторията към нея. речиствателната  станция за питейни води (ПСПВ) „Бистрица“ е една от четирите станции („Панчарево“, „Мала Църква“, „Пасарел“), която осигурява основното количество вода за над 1 400 000 жители на територията на Столична община. Тя разполага и с най-модерната ВиК лаборатория в страната, която дори е единствената, правеща специфични изследвания в България, съобщиха от „Софийска вода“.
Водата от язовир „Искър“ и язовир „Бели Искър“ минава през пречиствателни станции, преди да достигне до домовете на хората. По целия й път от водоизточника до крайния потребител, тя се изследва от Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“. Лабораторията е един от постоянните и най-важни инвестиционни проекти на компанията. В него непрекъснато се влагат средства за разширяването на акредитацията и внедряването на нови и модерни технологии и апаратура.  За периода 2017-2021 г. общо планираните от дружеството инвестиции за пречиствателни станции за питейни води и контрол на качеството на питейната вода е над 12 млн.лв, като предвидените инвестиции за ЛИК са близо 1 млн.лв., посочиха още от концесионера.
Предвидено е изграждането на система за UV дезинфекция (с ултравиолетови лъчи)  на водата на изхода на ПСПВ Бистрица. Тя надгражда съществуващите технологии за гарантиране на качеството на водата и ще заработи през 2020-2021 г.
Пречиствателна станция „Бистрица“ е най–голямото и модерно съоръжение за пречистване на питейна вода в България. Пусната е в експлоатация през 1999 година. Дотогава Пречиствателна станция „Панчарево“ е обработвала водата, използвана за питейни и битови нужди  в столичния град.
Пречиствателната станция в Бистрица е разположена на площ от 135 декара и може да преработва 8,8 куб.м вода в секунда.  Доведената до пречиствателната станция вода от язовир „Искър“ се пречиства механично. Оборудвана е с модерна техника, която гарантира висока ефективност на технологичните процеси. Работи 365 дни в годината, 24 часа в денонощието.
Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) е акредитиран от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 от началото на 2010 г. Вземането на проби и анализите, извършвани от ЛИК, са съобразени с признати международни стандарти.
Всяко изследване на водата започва с пробовземане. Мобилните лабораторни специалисти на ЛИК са обучени и сертифицирани за правилното извършване на тази дейност. Още при пробовземане се провеждат полеви анализи за свободен хлор, рН и температура на водата. След това пробите, съхранени при хладилни условия, се транспортират до лабораторията, където се изследват по физико-химични и микробиологични показатели.
Лабораторните анализи се извършват с модерна, предварително метрологично проверена инструментална апаратура. Всеки анализ протича с контрол на качеството, който се извършва със сертифицирани референтни материали. Лабораторията прави около 2 000 контролни проби само от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при потребителите, върху които извършва около 40 000 анализа годишно, което е с около 54% повече от нормативно изискваните по закон. Цялостният мониторинг на водите за питейно-битови цели включва общо 8000 проби по 140 000 показателя.
Доказателство за компетентността на специалистите, които провеждат анализи, е акредитацията на ЛИК, поддържана вече осма година.  Лабораторията участва ежегодно и в  международни изпитвания за пригодност с над 90% успеваемост. Всичко това засилва строгия контрол и високото качество на  питейната вода в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *