post

България оценява високо своето участие в програмите за европейско териториално сътрудничество като основен инструмент за развитие на регионите и интеграция към Европейския съюз. Това заяви заместник-министър Деница Николова по време на своето участие в Годишната среща на ИНТЕРРЕГ, която се проведе  в Брюксел, съобщават от пресслубата на МРРБ. Тя добави, че програмите, като неразделна част от политиката за сближаване, носят огромна добавена стойност на регионите, тъй като те са основата за преодоляване на различията в тяхното социално, икономическо и териториално развитие чрез стратегически инвестиции в ключова инфраструктура, иновации и човешки капитал. “Ползата за икономиката и гражданите е видима ежедневно чрез подобрена свързаност и мобилност, повишена чувствителност към опазването на околната среда, изградени партньорства и мрежи, внедрени иновации и обновени обекти”, подчерта зам.-министър Николова.  Тя сподели също така, че България подкрепя продължаването на ИНТЕРРЕГ програмите по трите компонента: трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество.  Новото поколение програми за междурегионално и трансгранично сътрудничество следва да спомага за преодоляване на трансграничните препятствия и за развиване на друго измерение на партньорството. Те предоставят нови възможности за повече гъвкавост при изпълнение на политика за сближаване, за разгръщане на полето на действие извън бариерите, които бяха поставени в настоящия период.

Деница Николова обърна внимание, че в процеса по формиране и определяне на бъдещия фокус на ИНТЕРРЕГ програмите, всички ние трябва да отчетем нарастващата потребност от опростяване и използване принципа на пропорционалност, поставяйки по-силен акцент върху резултатите, с цел бъдещото подобряване на постигнатите ползи и ефекти. Положителна промяна е ефектът, който ще се постигне с възможностите за свързаност на отделните програми и инструменти, които новата рамка позволява.

Зам.-министър Николова заключи, че  съвместните усилия ще доведат до по-добри резултати, както и ще допринесат за  Европа, доближаваща все повече до гражданите и осигуряваща растеж и работни места в регионален аспект.

В рамките на Годишната среща бе представена новата рамка и перспектива за ИНТЕРРЕГ програмите за периода 2021-2027, както и бяха обсъдени новите предизвикателства пред изпълнението им.

По време на своето посещение в Брюксел зам.-министър Николова участва и в първата работна среща по пилотния проект на Европейската комисия  за укрепване на административния капацитет на управляващите органи (УО) при подготовката на оперативните програми за следващия програмен период 2021 – 2027, в който Министерство на регионалното развитие и благоустройството участва заедно с УО от Испания, Гърция, Полша и Хърватия. Във връзка с подготовката за следващия програмен период и  развитието на регионите в България, бяха проведени допълнителни срещи с представители на ГД “Регионална и градска политика”, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната банка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *