post

Правителството одобри Отчет за изпълнението на Плана за действие „Предприемачество 2020 – България“ за 2017 г. Планът е разработен в съответствие с препоръките на приетия от Европейската комисия План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух в Европа“ със списък от конкретни 32 мерки. До момента са изпълнени 22 мерки, като 12 препоръки са в процес на изпълнение.

С голям напредък през 2017 г, отново е отчетено изпълнението на препоръките в сферата на „Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването на нови предприятия“. Чрез тяхната реализация, страната ни изпълнява една от основните препоръки на ЕК към страните-членки, а имено основното умение „предприемачество“ следва да бъде застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, общообразователният учебен предмет „Технологии и предприемачество“ започна да се въвежда поетапно в образователната ни система от учебната 2016/2017 г.

В сферата на „Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията“ също е отчетено напредък през 2017 г. Той е реализиран най-вече благодарение на оперативните програми (ОП РЧР, ОПИК и ПРСР 2014 – 2020) и чрез усилията на отговорните институции за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *