post

Европейската комисия (ЕК) представи днес план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа, съобщават от пресслужбата на институцията. Новата стратегия има за цел да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата и устойчивото развитие.

„Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени, затова са необходими усилия и новаторски подход за изхранването на населението и осигуряването на чиста вода и енергия“, съобщават от ЕК. Оттам посочват още, че биоикономиката има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.
„Очевидно е, че има нужда от промяна в системата, в начина, по който произвеждаме, потребяваме и изхвърляме стоки. Развивайки биоикономиката си — възобновяемия сегмент на кръговата икономика — ние можем да открием нови начини за осигуряване на храна, стоки и енергия, без да изчерпваме ограничените биологични ресурси на планетата. Освен това, не само опазването на околната среда и изменението на климата ни карат да преосмислим нашата икономическа парадигма и да модернизираме производствените си модели: тук се крие и значителен потенциал за нови „зелени“ работни места, особено в селските и крайбрежните райони“, коментира заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.
„ЕС трябва да проправи пътя за превръщането на отпадъците, остатъците и непотребните предмети в продукти с висока стойност, екосъобразни химикали, фуражи и текстилни стоки. Научните изследвания и иновациите изпълняват ключова роля за ускоряване на изграждането на зелена европейска икономика и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие“, добави комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш.
От ЕК изтъкват, че постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. С цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019 г. Комисията ще въведе 14 конкретни мерки, включително:
1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси. С цел да разгърне потенциала на биоикономиката за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на дългосрочен, устойчив просперитет, Комисията:
– Ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро, за да се доближат до пазара иновациите в областта на биологичните ресурси и да се намали рискът за частните инвестиции в устойчиви решения;
– Ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа.
2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа: В държавите членки и регионите, особено от Централна и Източна Европа, използването на биомасата и отпадъците може да се оптимизира значително. За тази цел Комисията:
– Ще изготви стратегическа програма за въвеждането на устойчиви системи за производство на храни, за селско и горско стопанство, както и за продукти на биологична основа;
– Ще създаде по линия на „Хоризонт 2020“ механизъм за подпомагане на политиката в областта на биоикономиката, с който ще подкрепя държавите членки при разработването на национални и регионални програми за биоикономика;
– Ще предприеме пилотни действия за внедряването на биоикономически практики в селските, крайбрежните и градските райони, например при управлението на отпадъците или на съхраняването на въглерода.
3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда. Нашата екосистема е изправена пред сериозни заплахи и предизвикателства – увеличаващо се население, изменение на климата и деградация на почвите. За преодоляването на тези предизвикателства Комисията:
– Ще въведе обща за ЕС система за наблюдение, която да следи напредъка към устойчива и кръгова биоикономика;
– Ще подобри базата от знания и разбирането на специфични области на биоикономиката, като събира данни и осигурява подобрен достъп до тях чрез центъра на знанието относно биоикономиката;
– Ще осигурява насоки и насърчава добрите практики във връзка с функционирането на биоикономиката в безопасни за околната среда граници.
Биоикономиката обхваща всички сектори и системи, които използват биологични ресурси. Тя е сред най-големите и важни отрасли на ЕС и включва селското и горското стопанство, рибарството, хранително-вкусовата промишленост, енергията от биомаса и продуктите на биологична основа. Годишният ѝ оборот е от около 2 трилиона евро, а в нея са заети около 18 милиона души. Биоикономиката е и ключова област за стимулиране на растежа в селските и крайбрежните райони.
ЕС вече финансира научните изследвания, демонстрацията и внедряването на устойчиви, приобщаващи и подходящи за кръговата икономика решения, в т.ч. финансиране в размер на 3,85 млрд. евро по линия на актуалната програма за финансиране на научните изследвания в ЕС „Хоризонт 2020“. За периода 2021—2027 г. Комисията предложи заделянето на 10 млрд. евро по програмата „ Хоризонт Европа“ за областта на храните и природните ресурси, включително и биоикономиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *