post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между МРРБ и ОИСР за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“ и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише.

Споразумението влиза в сила след неговото подписване и ратифициране със закон от Народното събрание. Изпълнението на дейностите по него ще допринесе за осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2020 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г.

Предвижда се проектът да продължи 15 месеца – от края на 2018 г. до първото тримесечие на 2020 година. Изпълнението му ще подпомогне МРРБ при структурирането на отношенията между различните нива на управление, укрепването на капацитета на местните власти за разработване на публични инвестиции на местно ниво и стратегии, както и прилагане на ефективни политики за регионално развитие.

Консултантската помощ, която ОИСР ще окаже на министерството съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 330 000 евро по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *