post

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително в размер на 2 811,9 млн. лв. /2,6 процента от прогнозния БВП/, съобщиха от Министерството на финансите.
На месечна база се очаква дефицит за ноември в размер на 32,4 млн. лева.

В структурно отношение салдото по националния бюджет е положително, докато салдото по сметките за средства от ЕС е отрицателно, основно поради по-високите разходи през настоящата година по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Приходите и помощите по КФП към ноември 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 35 801,8 млн. лв. (93,7 процента от годишния разчет), като спрямо същия период на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 898,4 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 451,4 млн. лв. (11,3 процента). Увеличение в размер на 447,0 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи.

Разходите по КФП към ноември 2018 г. са в размер на 32 989,9 млн. лв., което е 83,9 процента от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. са били в размер на 29 517,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от ЕС. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания, по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *