post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между двете институции за оказване на консултантска помощ в подготовката за следващия програмен период и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише. Предвижда се консултантската помощ да продължи до края на месец декември 2020 година.

Международната банка за възстановяване и развитие ще направи анализ на структурата и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика. Под внимание ще бъдат взети предизвикателствата пред нея предвид механизмите за финансиране на инвестиции в териториалното развитие след 2020 г.

Консултантската помощ, която Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже на МРРБ съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 1 913 000 лева и ще бъде осигурена по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Резултатите от реализиране на Споразумението ще спомогнат както за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие у нас за периода 2012-2022, така и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *