post

Прилагането на политики за по-успешно развитие на градовете и регионите в периода след 2020 г., както и решаване на проблемите пред териториалното сближаване обсъдиха на двудневен форум в Букурещ генералните директори, отговорни за териториалното сближаване и  градските въпроси в страните от ЕС. Инициативата е  в рамките на Румънското председателство на Съвета на ЕС, като България бе представена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.  Основата на разговори бе Териториалният дневен ред на ЕС, който от 2010 г. дава рамката и посоката за развитие на регионите и териториите извън административните граници, съобразена със специфичните им нужди и потребности. „По време на българското председателство на Съвета на ЕС поехме инициативата да предложим прехода към реално изпълнение на териториалната политика в тясна синергия с развитието на основния инструмент за градската политика ма ЕС – Градския дневен ред“, посочи зам.-министър Николова в рамките на срещата.

Пред участниците бе представен анализ  на научната програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020. Той показва необходимостта от задълбочаване на развитието на териториите спрямо техните специфики, а не сегашния подход, който е основно секторно ориентиран на национално ниво.  Според заместник-регионалният министър прилагането на тази политика ще допринесе до по-доброто разпределение на средствата от структурните фондове в програмния период след 2020г. Николова коментира и необходимостта от  приемането на управленски модели и правна рамка, които да осигурят развитие на регионите чрез изпълнение на интегрирани инвестиции. Така регионите ще се  развиват спрямо функционалните, географски и природни особености, и ще се покриват нуждите и предизвикателствата пред тях. „Интегрираният подход означава повече инвестиции изпълнявани в партньорства между секторните министерства, местната власт, икономическите партньори и неправителствения сектор“, коментира заместник-регионалният министър по време на срещата.  Тя  изрази позиция, че България подкрепя и приветства този подход на изпълнение на политики, ориентирани към територията и специфичните й потребности. Николова информира, че в започналата подготовка за следващия програмен период страната ни е подпомагана и от  Световна банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които ще предложат модели за преоформяне на Регионалните съвети за развитие, които да имат все по-решаваща и определяща роля за инвестициите на ниво регион, както и прехода към интегриран и синхронизиран подход за насочване на средствата между секторните ведомства в подкрепа развитието на територията.

Зам.-министър Деница Николова се включи и в среща на високо ниво за обсъждане на темите от Градския дневен ред в ЕС. Пред участниците тя подчерта, че градовете са основен двигател на растежа и в последната декада ЕС положи основите и изгради механизми за целенасочена подкрепа чрез инструментите на политиката за сближаване.  Градският дневен ред определя 14 основни теми, които са основополагащи предизвикателства пред бъдещото развитие на градовете.

Бе проследен и напредъка на сформираните 14 партньорства и изпълнението на Плановете им за действие.  България участва в партньорствата с четири града -Габрово, Бургас, Казанлък и София, както и с МОСВ в осъществяването на партньорства и изпълнението на проекти в области като дигитализация, градска мобилност, иновативни  обществени поръчки, културно наследство и кръгова икономика. По време на Българското председателство на Съвета на ЕС, през изминалата година, бяха одобрени две нови партньорства с основни теми и фокус върху сигурността в публичните пространства и развитието на културното наследство.

Срещата приключи с представяне на Декларация, която се очаква да бъде приета от министрите, отговорни за регионалните и градските въпроси, в края на румънското председателство през месец юни т. г. Тя ще бъде още едно политическо послание и потвърждаване на ангажираността на държавите-членки към прилагането на целенасочени политики за развитието на устойчиви градове чрез интегрирани инвестиции в тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *