post

„Политиката ни за финансиране трябва да се насочи към ползите за местните общности. Изключително важно е така да бъдат реализирани проектите, че това да е пряко осезаемо за хората, които живеят в региона“. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в Боровец по време на заключителна конференция на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за мандат 2015-2019 г. на тема „Бъдещето на местното самоуправление за предстоящите 10 години“, съобщиха от ведомството. Министър Димов подчерта, че МОСВ вече е насочило усилията си в тази посока, като даде пример с новия подход за управление на „Натура 2000“, с който се дава възможност местните общности да управляват зоните от европейската екологична мрежа. „Това е подход, който категорично ще следваме и при следващия програмен период, защото хората на място знаят най-добре как да управляват средствата, за да направят живота си по-добър. Затова те трябва да имат  преимущество при формулиране на целите ни“, заяви Нено Димов.

В сферата на опазване на чистотата на атмосферния въздух през следващите години ще бъде осигурен ресурс от близо 700 млн. лв., който е в помощ на общините за решаване на този изключително сериозен проблем, посочи министърът. Отворен е ресурсът от 111 млн. лв. за 7 общини по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. за подмяна на битовото отопление с по-екологично. След разговори с ЕК беше осигурен и допълнителен ресурс от около 400 млн. лв. по ОПОС с бенефициенти 10 общини за електрификация на градския транспорт. Към края на годината ще бъдат налични още 80 млн. лв. за преминаване към по-екологично битово отопление за общини, които не отговаряха на критериите при кандидатстването по първата процедура на ОПОС. В Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която е извън оперативната програма и вече е приета от правителство, са предвидени още 100 млн. лв. за следващите 3 години. „Опазването на чистотата на атмосферния въздух ще бъде сред приоритетите в новия програмен период, защото парите, които в момента се отделят, не са достатъчни да се решат проблемите навсякъде“, заяви министърът.

„По отношение на отпадъците голям проблем на общините е рекултивацията на старите депа. Този проблем досега не беше обхванат в оперативната програма, но допълнително успяхме да договорим ресурс от 120 млн. лв. по ОПОС за целта. Осигурихме подкрепа и от ПУДООС в размер на 70 млн. лв. Всички общини, които имат депа в рамките на наказателната процедура,  да кандидатстват за финансиране и от ПУДООС, и от ОПОС“, призова министър Димов.  Той посочи, че друга сфера, свързана частично с отпадъците, е кръговата икономика. „В текущия програмен период не бяха предвидени никакви средства, но успяхме да заделим малък ресурс за пилотни проекти, който в момента е отворен и има срок от 2 месеца за подаване на проекти на стойност до 400 хил. лв. Разглеждаме тази възможност като подготовка за следващия програмен период“, съобщи министърът. „Кръговата икономика ще бъде фокус на следващия програмен период. Колкото повече отпадъци станат суровина, толкова по-бавно ще се запълнят депата, т.е. ще има по-дълъг период от време за експлоатацията им“, обясни той. „Сепарирането на отпадъците и тяхното повторно използване като суровина, компостирането и изгарянето са процеси от ключово значение за използването на сегашните депа за по-дълго време“, обясни Нено Димов. И припомни на кметовете, че това ще намали разходите по експлоатацията на депата от една страна, а от друга – ще имат приход, защото тази дейност ще е печеливша за икономиката, местната власт и обществото, но усилията трябва да се насочат към иновативни решения, тъй като през следващите десетилетия те ще са двигател за икономиката.

Министър Димов увери, че ВиК секторът ще бъде не по-малко застъпен и през следващия програмен период спрямо сегашния, защото изчисленията са, че за модернизация на ВиК мрежата е необходим ресурс от 12 млрд. лв., а в момента по ОПОС има заложени 2 млрд. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *