post

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към декември 2019 г., с фокус върху брутния вътрешен продукт.

Анализаторите на банката отбелязват, че според последните публикувани неизгладени данни на НСИ през третото тримесечие на 2019 г. реалният БВП нарасна близо до очакванията – с 3.1% на годишна база (3.7% според публикуваните по-рано експресни данни). В рамките на БВП крайното потребление допринесе с 3.1 пр.п., докато приносите на брутното капиталообразуване (-1.5 пр.п.) и на нетния експорт (1.5 пр.п.) се уравновесиха. От компонентите на БВП потреблението се увеличи с 4.7%, а инвестициите с 0.9%. Износът нарасна с 1.8%, а вносът спадна с 0.2%, което бе динамика, подобна на тази от предходното тримесечие на годината.

„Ръстът на потреблението бе стимулиран от ниските лихви по депозитите и потребителските кредити, от ръста на заплатите и от растящото публично потребление, докато инвестициите слабо се повлияха от ниските лихви по корпоративните кредити и останаха на много ниски нива. От друга страна, за слабия ръст на износа допринесе забавения растеж при някои основни търговски партньори. На фона на спада при вноса обаче този резултат повлия положително ръста на икономиката през тримесечието.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на предлагането, през третото тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаха очаквано услугите (2.0 пр.п.), следвани от индустрията (0.9 пр.п.) и селското стопанство (0.2 пр.п.). „Най-общо, картината на приносите на отделните групи услуги отразява засилените покупки на недвижими имоти, стимулирани от ниските лихви и растящите трудови възнаграждения в страната, както и увеличените държавни разходи.“, каза още Калчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *