post

Предварителните данни на НСИ през ноември 2019 г. сочат, че индекса на промишленото производство е регистриран спад от 1.0% в сравнение с октомври 2019 година и с 0.4% под равнището на съответния месец през 2018 година.

През ноември 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост – с 3.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.5%, и в преработващата промишленост – с 0.3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 11.7%, производството на напитки – с 5.1%, производството на химични продукти – с 4.8%, производството на хранителни продукти – с 4.5%. Съществено увеличение е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде – с 16.6%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 10.7%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 9.3%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 8.7%.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 1.4%, и в преработващата промишленост – с 1.4%, а спад – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9.6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде – с 33.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 21.5%, производството на превозни средства, без автомобили – с 15.9%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 14.8%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия – с 14.8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 8.4%, производството на облекло – с 8.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – със 7.9%.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор “Строителство” изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.8% под равнището от предходния месец. През ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.3%.

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2019 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

През ноември 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, се увеличава с 2.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

През ноември 2019 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки – с 1.8%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.6%. Намаление на оборота е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.9%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значително нарастване е отчетено при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 2.8%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 2.4%.

През ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.8%) и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.1%). Понижение е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 6.4%).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 14.7%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 10.0%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – със 7.2%. Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – със 7.3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *