post

През 2019 г. Полша е била основен приоритет за международните капитали като нейният дял в общия инвестиционен обем в ЦИЕ-6 през годината възлиза на 55%. Чехия остава на второ място с 24%, следвана от Унгария – с 13%. Във всички останали държави в региона, реализираните обеми са под стойностите през 2018 и 2017 г.

Независимо от рекордно ниската възвръщаемост в повечето пазари и сектори, има вероятност тя да намалее още през следващите 12 месеца в резултат на засиленото търсене. Сегментът на офисите е двигател на инвестиционната активност – именно той допринася за половината от реализирания обем. В сравнение с 2018 г. при търговските и индустриалните площи се наблюдава спад от приблизително една трета, а обемът на транзакциите с хотели се покачва на годишна база.

Местните инвеститори в ЦИЕ са най-активни през 2019 г., най-вече тези от Чехия и Унгария, които са насочили капитала си към съответните си пазари или към други държави от региона. Обемът, който се дължи на инвеститори от Западна Европа, е 26% от общия. Капитал от Азия, по-конкретно от Южна Корея, се е увеличил и е надминал този от Южна Африка.

Кевин Търпин, Регионален директор проучвания, ЦИЕ, коментира: „Като цяло многообразието от източници на капитал е позитивно за региона. Очакваме това да продължи с оглед на неговата атрактивност за инвеститорите. Поглеждайки към бъдещето съществуват редица потенциални възможности и предизвикателства, които биха могли да повлияят на пазара на имоти. Все пак, забавяне на глобалното икономическо развитие е очаквано, но неговият мащаб не е известен на този етап. То ще има своето отражение върху пазара на имоти, въпреки че към момента ситуацията в ЦИЕ изглежда благоприятна, а инвеститорският интерес остава значителен. Очакваме да бъдат налице достатъчно възможности за осигуряване на подходящ инвестиционен продукт.“

Люк Доусън, Управляващ директор и ръководител капиталови пазари, ЦИЕ, добавя: „ЦИЕ продължава да бъде една от най-динамичните и атрактивни инвестиционни дестинации в Европа, което се потвърждава от нашите данни. През 2019 г., както и през тази година единственото ограничение би могло да бъде липсата на предлагане. Всички други фактори като местни инвестиции, международен интерес, цена на финансиране, отдаване на площи показват, че стабилният ръст, който се наблюдава в региона е напълно очакван“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *