post

Инициативата започва със серия от изследователски разходки, професионален форум и ще завърши с пилотна услуга, демонстрираща на практика потенциала на кръговата икономика в индустриалните зони у нас

 

Организацията за градски трансформации ГРАДОСКОП стартира новия проект РЕГЕНЕРАЦИЯ, който цели да изследва използването на природно базирани решения в устойчивото планиране на индустриалните паркове в партньорство с Община Куклен и Sevic Bulgaria. Екипът анализира потенциала на съществуващото биоразнообразие в екосистемата на Индустриална зона Куклен близо до Пловдив, в която работят 1000 човека от най-големия производител на цветни метали в България КЦМ 2000 и редица международни компании като Мекалит, Техно Акташ и Одело България.

В рамките на проекта ще се направят различни изследвания и анализи, които целят да набележат как различни агрикултурни и индустриални дейности могат да си взаимодействат по-ефективно, за да бъде гарантирана здравословна среда за работа и живот в и около индустриалните зона. Чрез изследвания на спецификата на почвата на Куклен и анализи на регенеративните свойства на естествените растителни и животински видове в района, проектът ще набележи най-устойчивите и успешни практики в ландшафтното и архитектурно проектиране на подобни места за производство, за да осигуряват те дългосрочно качествена среда за живот, работа и бизнес.

Дейностите по проекта включват серия от изследователски разходки, в които ще вземат участие различни експерти по биоразнообразие, представители на Община Куклен, студенти от пет европейски университета, жители и работници в индустриалната зона. Ще бъдат разгледани пречистващите свойства на засадените от КЦМ лозови масиви с цел регенериране на замърсената почва в района. Експерти от БАН, Българско дружество за защита на птиците и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров” ще направят и биомониторинг на почвите и различните видове на територията на индустриалната зона. В специално организирано посещение на обезлюденото село Яворово ще бъдат анализирани местните агрикултурни традиции в контекста на съвременните стратегии за биоразнообразие чрез анализ на специфичната екосистемата на мястото. Към момента селото има само 20 жители, но пази традиционни селски практики като отглеждане на животни и зеленчукови градини за собствено ползване.

Заключенията ще бъдат представени и дискутирани със заинтересованите страни по време на Форум за регенеративни практики, който ще се проведе във фабрика “Одело България” на 12 септември 2023 г. с участието на кмета на Община Куклен, местната администрация, работници от фабриките в парка, представители на академична общност, студенти по архитектура, урбанизъм и ландшафт от Университет по архитектура, строителство и урбанизъм, Politecnico Torino, Universidade de La Coruna, Universidade de Minho Portugal, Universite Libre de Brussels, както и ученици от Професионална гимназия по селско стопанство в Куклен.

Участниците във форума ще разгледат различни ландшафтни и урбанистични практики и ще дискутират как природно базираните решения в дизайна на средата и градското планиране могат да подобрят екологията и биоразнообразието на урбанизирани територии. Всички резултати от проведените дискусии, изследвания и анализи ще бъдат представени и в специален доклад и изложба в парк Куклен. За да бъде показан потенциала на индустриалната зона да се развива устойчиво и здравословно в полза на своите обитатели, в рамките на проекта РЕГЕНЕРАЦИЯ ще бъде създадена и тествана и нова пилотна кетъринг услуга по концепцията “farm-to-fork”. Тя ще предлага здравословно ежедневно обедно меню на работниците в Индустриален парк Куклен, приготвено единствено от местни и чисти продукти.

Проектът РЕГЕНЕРАЦИЯ на ГРАДОСКОП е подкрепен от направление Urban Manufacturing на European Institute of Innovation and Technology и се реализира в партньорство с Община Куклен, Индустриален парк Куклен и фабрика Одело България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *