post

Правителството прие План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Целта на мерките е да се подобри бизнес средата и постепенно нарастване на инвестициите в България.

Планът е част от амбициозната програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в Европейския съюз и допринася за постигане на целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа. Той бе обявен от Комисията през 2014 г. като основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж и инвестициите.

Немалка част от мерките в Плана са инициирани от бизнеса чрез представителите на различни бизнес асоциации, включени в процеса на подготовка на мерките за разрешаване на реални проблеми в икономиката. Част от предложенията не са нови и са включени в пакети с вече одобрени от Министерския съвет мерки, които целят подобряване на средата за развитие на бизнес и намаляване на регулаторната тежест. Очаква се предприемането на мерките да намери отражение в по-доброто позициониране на страната като атрактивна дестинация за инвестиции в престижни международни класации.

Министерският съвет взе решение на всеки три месеца да се докладва на правителството за напредъка по изпълнението на мерките. Така се поставя ясен акцент върху изпълнението, като на най-високо политическо ниво ще се следи регулярно за постигнатия напредък по заложените мерки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *