post

След предизвиканата от пандемията рецесия през предходната година, настоящата финансова година е белязана от икономическо възстановяване, сочи анализ на Райфайзенбанк. Консолидираната печалба се увеличи значително със 76% на годишна база до 1,055 млн. евро. По-големите бизнес обеми допринесоха за стабилизацията на нетния лихвен доход, който бе повлиян от намаленията в основните лихвени проценти и валутни обезценки. Скорошните повишения на пазарните лихвени проценти в много страни, където групата РБИ развива бизнес, вече доведоха до увеличение на нетния лихвен доход на тримесечна база. Нетните приходи от такси и комисиони също се върнаха на нивата отпреди пандемията с увеличение от 16%. Ръстът на консолидираната печалба се дължи и на значително по-ниските провизии, които възлязоха на 152 млн. евро или с 345 млн. евро по-малко от същия период миналата година.

„Много сме удовлетворени от представянето през първите девет месеца. Подобрихме значително консолидираната печалба в сравнение със същия период на предходната година и завършихме успешно придобиването на чешката Equa bank. Икономическият подем на нашите пазари ни дава попътен вятър и сме оптимисти както за останалата част от годината, така и за 2022 г.“, каза Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

Оперативният приход нараства

Оперативните приходи се повишават с 2.3% до 4,096 млн. евро на годишна база. Нетният лихвен доход намалява с 31 млн. евро до 2,445 млн. евро, поради средата на ниски лихви в редица пазари на групата и обезценяване на валути. Въпреки девалвацията на валути в Източна Европа, нетните приходи от такси и комисиони се увеличават със 198 млн. евро до 1,470 млн. евро, главно поради нараснали трансакции през отчетния период в клирингови, сетълмент и платежни услуги и бизнес с обмен на валути, след ограниченията заради Covid-19 през предходната година.

Въпреки обезценяването на валути, общите административни разходи са се увеличили с 2% на годишна база или 49 млн. евро до 2,185 млн. евро.

Значителен спад на провизирането

Заделените провизии за отчетения период са на стойност 152 млн. евро, в сравнение с 497 млн. евро през същия период на миналата година.

Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) спадна с 0.2 процентни пункта до 1.6%, главно поради увеличение на депозитите в централните банки и ръст в кредитните обеми. Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции (NPE coverage ratio) нарасна с 0.7 процентни пункта до 62.2%.

Базовият собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) възлезе на 13.2%

Отчитайки резултатите от третото тримесечието на 2021 г., капиталовите показатели (според пълните изисквания на регламента) са както следва: базов собствен капитал от първи ред (CET1 ratio) – 13.2%, капитал от първи ред (tier 1 ratio) – 15.0%, обща капиталова адекватност – 17.7%.

Резултати на тримесечието

Консолидираната печалба се увеличава с 12% или с 47 млн. евро до 443 млн. евро спрямо същия период на предходната година. Голяма част от нарастването се дължи на увеличение от 73 млн. евро в оперативните приходи, главно поради по-високите нетни приходи от лихви и нетни приходи от такси и комисиони.

Общите административни разходи се увеличават с 23 млн. евро спрямо предходното тримесечие до 758 млн. евро.

Заделените провизии се увеличават с 11 млн. евро до 42 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

Перспектива

РБИ очаква ръст в кредитирането от около 11% за 2021 г. (без да се отчитат резултатите на Equa bank).

Коефициентът на провизиране за 2022 г. се очаква да бъде около 40 базисни пункта.

Банката ще продължи да се стреми към съотношение на разходите спрямо приходите от около 55%.

РБИ очаква консолидираната възвращаемост на капитала да се подобри през 2022 г. и се стреми към 11% в средносрочен план.

Банката потвърждава целта си за базов собствен капитал от първи ред от около 13% за средносрочния период.  

На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща като дивидент между 20 и 50% от консолидираната си печалба. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *