post

Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт – въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт – плюс логистика и интелигентни транспортни системи, за всички държави – членки на ЕС, съобщават от Комисията.

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро:

1. 30-те приоритетни проекта по TEN-T: ориентировъчен бюджет 725 млн. евро.

2. Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), която спомага за оперативната съвместимост на европейската железопътна мрежа: ориентировъчен бюджет 100 млн. евро.

3. Речни информационни услуги (RIS), включващи инфраструктура за управление на трафика по вътрешните водни пътища: ориентировъчен бюджет 10 млн. евро.

4. Управление на въздушното движение (УВД), с което се работи за постигането на целите по Единното европейско небе и за модернизиране на УВД: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.

5. Морски магистрали (ММ), които предлагат надеждни алтернативи за избягване на задръстванията по пътищата чрез пренасочване на превоза на товари към морските пътища: ориентировъчен бюджет 80 млн. евро.

6. Интелигентни транспортни системи (ИТС), включително Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), с които се насърчава съчетаването на различни видове транспорт и повишаването на безопасността и надеждността на мрежата: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.

Едногодишната програма допълва многогодишната програма и насочва финансиране към четири отделни приоритета с предвиден общ бюджет от 250 млн. евро:

1. Ускоряване/улесняване на изпълнението на проекти по TEN-T (проучвания и дейности за проекти в по-напреднал етап на организация за всички видове транспорт като част от проектите, които са от общ интерес): ориентировъчен бюджет 150 млн. евро.

2. Мерки за насърчаване на иновациите и новите технологии за транспортна инфраструктура и съоръжения, допринасящи за намаляване на количествата отделен въглерод или намаляване на външните разходи като цяло: ориентировъчен бюджет 40 млн. евро.

3. Подкрепа за публично-частни партньорства (ПЧП) и новаторски финансови инструменти: ориентировъчен бюджет 25 млн. евро.

4. Подкрепа за дългосрочно прилагане на програмата TEN-T, по-конкретно по отношение на коридорите: ориентировъчен бюджет 35 млн. евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 28 февруари 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *